KVKK Aydınlatma Metni

KVKK AYDINLATMA METNİ

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”Aydınlatma Metni

Tanımlar 

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri:Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”):7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Deniz Egece Eğitim Sağlık Ltd. Şti : Sugözü mah.Zamanoğlu cad. Petek İş Hanı B Blok No:75 Alanya/ANTALYA, Deniz EGECE Sağlık Eğitim Enstitüsü

Veri İşleyen   : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu:Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Veri Sorumlusu Bilgileri

Veri Sorumlusu

Adı/ÜNVANI

Deniz Egece Eğitim Sağlık Ltd. Şti 

Şirket Adresi: Sugözü mah.Zamanoğlu cad. Petek İş Hanı B Blok No:75 Alanya/ANTALYA İşlenen Veri Envanteri

Kayıtlı Kullanıcı Verileri

E-Ticaret sitemize üye olarak kendi bilgilerini bu üyelik sürecinde ziyaretçilerinden aşağıdaki

bilgiler alınmakta ve işlenmektedir.

● İsim, Soyisim

● Doğum Tarihi

● Cinsiyeti

● TC Kimlik Numarası

● Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası

● Açık adres bilgisi (ürün sevkiyatı ve faturalama için)

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

∙Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun

∙Doğru ve gerektiğinde güncel

∙Belirli, açık ve meşru amaçlar için

∙İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü

∙İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmekurallarına uygun bir şekilde Deniz Egece Enstitü aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

Deniz Egece Enstitü faaliyetleri;

  • Zayıflama kampları başvuru
  •  ortak proje ve programlar yapmak
  • Zayıflama ürünleri olan kitap ve kulaklık satın almak,
  • Seminerler düzenlemek 
  • Faaliyetlere ait iletişimi sağlamak ve yürütmek
  • Online eğitim başvurusu 

Kişisel Verilerin Aktarımı

Bu sözleşmeyi imzalayan ve hizmet alan kişiler Deniz EGECE enstitüsünün faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerektiğinde özel nitelikli kişisel verilerinin ve diğer her türlü kişisel verilerinin Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde  saklanmasına, kaydedilmesine ve gerekli görülen yurt içi ve yurt dışı üçüncü kişi ve kurumlara (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi,  hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurtdışı ülkeler) aktarılmasına açık rıza vermiş sayılmakta olup, yukarıda belirtilen işlemler için ayrıca onay ve rıza almaya gerek kalmadığını peşinen kabul ederler.   

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, Deniz EGECE Eğitim ve Sağlık Enstitüsü tarafından ;

∙Zayıflama Kampı Başvuru Formları

∙Deniz EGECE  Web Siteleri İletişim Formları

∙Kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Deniz EGECE Enstitü faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a)Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)(d)ve(e)bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme,

g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine birsonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, yazılı olarak bu metnin başında veri sorumlusu bilgilerinde verilen adrese elden, kendinize ait elektronik imza ile imzalayarak kayıtlı e-posta adresimize veya ilgili kanun ve mevzuatta belirtilen diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.